Nákupný košík je prázdny
035/69 21 103

Obchodné podmienky a nákupný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnejzmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. so sídlom Komárňanská cesta 72, 94001 Nové Zámky, IČO:31410936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1045/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.centrumnaradia.sk

Kontaktné údaje predávajúce:

TECHNIA, spol. sr.o. so sídlom Komárňanská cesta 72, 94001 Nové Zámky, IČO: 31410936, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1045/N, DIČ: 2020413373, IČ DPH: SK2020413373, telefón: 035/ 692 11 03, technia@technia.sk (ďalej len „VOP“).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim akupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ apotvrdením oboznámenia sa stýmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje ktýmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy asú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) sfyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. oochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. oochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) správnickými osobami, resp. sfyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vplatnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho,obdržala emailové oznámenie oprijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu aemailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený aodoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. Vprípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára vzmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8 Objednávka obsahuje informácie ozákazníkovi a oobjednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. Vprípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9 Produktom sa rozumie tovar uvedený vprehľade na internetových stránkach www.centrumnaradia.sk.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ anásledná úhrada kúpnej ceny vzmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

II.2 Kakceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, ateda kuzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky apotvrdenia opripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

II.3 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. Kuzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza vtomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

II.4 Vprípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, vopačnom prípade nedôjde kuzatvoreniu kúpnej zmluvy.

II.5 Vprípade objednávky vzmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej adoručenej predávajúcim kupujúcemu. Vprípade omeškania kupujúceho súhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania ajednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace sadministratívnymi prácami vsume 20 EUR.

II.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena aplatobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky vzmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien vprípade rovnakej objednávky vakomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná vprípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade vlehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace sdodaním produktov. Doprava do zahraničia sa naceňuje individuálne a musí byť uhradená vopred.

3.4 Základným platidlom je mena euro.

IV. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu vobjednanom množstve akvalite avprípade kupujúceho vzmysle čl. Ibod 5 aj spolu spísomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu sdaňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu ainými dokladmi, ak existujú asú typické pre daný produkt. Vprípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu vzmysle čl. Ibod 5 dodané sproduktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu vlehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, vopačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky vporadí, vakom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Vprípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje oďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom vcenovej ponuke.

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, ato napriek skutočnosti, že došlo kuzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim akupujúcim automaticky zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim vobjednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami krukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne abezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený aprodukt bol dodaný kompletne vzmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím prokutu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinnývyznačiť poznámku opoškodení produktu vprepravnom/dodacom listesvýstižným opisom tohto poškodenia, ato okamžite pri prevzatí ak ide ovady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté.

4.9 Spolu sdodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie ouzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

V. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené vobjednávke.

5.2 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke apísomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. Vprípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli vdôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim akupujúcim zaniká.

5.3 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. Vprípade uvedenom vbode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

VI. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnejcene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo vcenovej ponuke zaslanej emailom akupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu skúpnou cenou.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy vsúlade a spôsobom upraveným vObčianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, ato listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú vtýchto VOP alebo elektronickou poštou na adresu technia@technia.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena asúvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 Vprípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú vtýchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu okrem tovaru vrátane príslušenstva aj doklad okúpe, záručný list, návod na použitie apod. spolu svyhlásením o odstúpení zmluvy, kde kupujúci môže použiť vzorový formulár. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené vObchodnom zákonníku.

7.8 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt vprípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.9 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: TECHNIA, spol. sr.o., Komárňanská cesta 72, 94001 Nové Zámky

telefónne číslo:035/6921111

faxové číslo:035/6426443

email: technia@technia.sk

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

8.2 Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

8.3 Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných / nekvalitných podkladov.

8.4 Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám vsúvislosti spoužitím produktov.

8.5 Vprípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne vrozpore smorálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

8.6 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty vsúlade spríslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. Vprípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.7 Vprípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, aktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu zkúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt svadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

8.8 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt vzáručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú vtýchto VOP a to vsúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.10 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

8.11 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou onápravu (e-mailom na technia@technia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány aoprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARSje možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom apredávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR sDPH.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie avyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov.

***

Tieto VOP platia vznení vakom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho aboli schválené príslušným orgánom spoločnosti TECHNIA, spol. sr.o.

Znenie VOP je účinné od 3.5. 2019

Doprava

Nad 200€ zdarma!

035/69 21 111

Spýtajte sa, odpovieme